سیاست تعیین هزینه

با مطالعه این دستورالعمل خودتان پروژه را برای پیشنهاد به مسداک تعیین هزینه کنید

پژوهش ها و مشاوره ها چگونه تعیین هزینه می شوند؟

با کمک گرفتن از مشاوران سامانه مسداک در عموم رشته ها سیاست تعیین هزینه ای برای قسمت های مختلف پژوهش تعیین شد که با مطالعه آن ها اطلاعات کاملی بدست خواهید آورد.

در انتهای این توضیحات چند نمونه تعیین هزینه قرار داده خواهد شد تا عموم دوستان قادر به تعیین هزینه پروژه خود باشند.

در ابتدا هزینه و زمان پروژه ها در حالت معمولی (پروژه ساده) به شکل زیر مشخص خواهد شد.

جدول هزینه (برحسب تومان) / زمان (بر حسب روز)

نوع سفارش هزینه زمان
پروپوزال ارشد مهندسی 350.000  15
مشاوره پایان نامه ارشد مهندسی 2.000.000 120
پروپوزال ارشد غیر مهندسی 275.000 10
مشاوره پایان نامه ارشد غیر مهندسی 1.500.000 90 
پروپوزال مقطع دکتری کلیه رشته ها 1.000.000 45


جدول ضرایب فصول

فصل اول ضریب 0.05
فصل دوم ضریب 0.2
فصل سوم ضریب 0.25
فصل چهارم ضریب 0.45
فصل پنجم ضریب 0.05


ضرایب سختی

هزینه پایان نامه

برای داشتن مشاور در روند انجام پایان نامه،از صفحه مشاوره به سبک مسداک بازدید نمایید.

چند نمونه مثال از حالت های مختلف:

نمونه اول:

در حالتی(رشته مهندسی) که پروژه ساده بوده و زمان کافی وجود داشته باشد(حداقل طبق جدول هزینه/زمان) هزینه ها ضریب افزایشی نخواهند داشت.

در این حالت هزینه پروپوزال 350.000 تومان و مشاوره نگارش فصول 2.000.000 تومان خواهد بود.

نمونه دوم:

در حالتی(رشته مهندسی) که پروژه جزو پروژه های ساده باشد و زمان کمتر از زمان مورد نیاز باشد(طبق جدول هزینه/زمان) هزینه ها با ضریب 1.1 تعیین خواهند شد.

در این حالت هزینه پروپوزال 385.000 تومان و مشاوره نگارش فصول 2.200.000 تومان خواهد بود.

نمونه سوم:

در حالتی(رشته مهندسی) که پروژه جزو پروژه های دشوار بوده و زمان کافی باشد( حداقل طبق جدول هزینه/زمان) هزینه ها با ضریب 1.2 تعیین خواهند شد.

در این حالت هزینه پروپوزال 420.000 تومان و مشاوره نگارش فصول 2.400.000 تومان خواهد بود.

نمونه چهارم:

در حالتی(رشته مهندسی) که پروژه جزو پروژه های دشوار بوده و زمان کمتر از زمان مورد نیاز باشد(طبق جدول هزینه/زمان) هزینه ها با ضریب 1.3 تعیین خواهند شد.

در این حالت هزینه پروپوزال 455.000 تومان و مشاوره نگارش فصول 2.600.000 تومان خواهد بود.

نمونه پنجم:

 در حالتی که پروژه پیشنهادی جزو پروژه های استثنایی از نظر دشواری و زمان انجام باشد برای تعیین هزینه دقیق نیاز به تماس تلفنی با مشاوران مسداک خواهد بود.

نمونه ششم:

در حالتی که پروژه پیشنهادی تنها قسمتی از یک پایان نامه باشد بر اساس جدول ضرایب فصول تعیین خواهد شد.

برای مثال در حالت عادی پایان نامه مهندسی با هزینه کل 2.000.000 تومان

هزینه فصل اول 100.000 تومان

هزینه فصل دوم 400.000 تومان

هزینه فصل سوم 500.000 تومان

هزینه فصل چهارم 900.000 تومان

هزینه فصل پنجم 100.000 تومان