قسمت های مختلف یک مقاله علمی پژوهشی و ISI چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟

قسمت های مختلف یک مقاله علمی پژوهشی و ISI چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟

عنوان مقاله:

مقاله ی شما می بایست عنوانی با بیانی ساده، مختصر و مفید داشته باشد. به خاطر داشته باشید نام نویسنده و یا نویسندگان را درج نمایید. عنوان مقاله ی شما باید بیانگر هدف شما از چاپ مقاله و میزان اهمیت موضوع انتخابیتان باشد. در حالیکه عنوانی کوتاه برای تحقیق خود بر میگزینید می بایست شامل حدوداّ پنج کلمه ی کلیدی باشد. و در پایان اطلاعات کامل تماس نویسنده ی مسئول را بنویسید.

چکیده مقاله

بخش چکیده عموماّ یک بخش مجزا ست. در حقیقت بخش چکیده می بایست بخشی مستقل از بدنه ی اصلی تحقیق تلقی شود تا اینکه اطلاعات و موارد ذکر شده در قسمت چکیده متکی به متن اصلی مقاله نباشد و همینطور بخش های مختلف مقاله نباید مواردی را از چکیده ی تحقیق ارجاع دهند. اولین جمله ی چکیده باید اهداف تحقیق را به روشنی بیان نماید. اگر تحقیقتان بر مبنای فرضیه یا فرضیاتی باشد می بایست حتما آنها را با ذکر اساس و بنیان و میزان ارزیابی آنها در این بخش ذکرکنید. جملات بعدی به مخاطب نشان میدهند که این تحقیق چرا و چگونه انجام گرفته است. این جملات باید در کمال دقت و درستی و به دور از گزافه گویی و حاشیه پروری و بیانگر نتایج تحقیق باشند. در جمله ی پایانی نویسنده با ذکر اهمیـت نتیجه ی تحقیق و بیان اثرات حاصل از آن بر روی جامعه ی علمی رشته ی مورد نظر این بخش را به اتمام می رساند.

مقدمه مقاله

مقدمه ی مقاله نیازمند مروری اجمالی بر کارهای انجام شده مرتبط با موضوع انتخابیست. در واقع بخش مقدمه مانند قیف توصیفیست که با گستره ی وسیعی از اطلاعات با عناوین مختلف شروع شده و در انتها برروی موضوعی خاص تمرکز و بررسی می کند. یک رویکرد برای نگارش مقدمه می تواند این باشد که نویسنده بوسیله ی یک یا دو پاراگراف مخاطب را در جریان کلی رشته ی پژوهشی مورد تحقیق قرار دهد. سپس در پاراگراف های بعدی به اهمیت موضوع مقاله در آن رشته ی علمی بخصوص می پردازد. پاراگراف پایانی از اهمیت بسزایی برخوردار است از آنرو که وظیفه دارد به طور کامل و شفاف بیان کند که مقاله ی حاضر موظف به پاسخگویی به چه سوال و مساله ایست. پس از آن نویسنده به بیان فرضیه های تحقیق و توضیح مختصری ازرویکردی که با آن قرار است فرضیات را بسنجد، می پردازد. و در پایان جمله ای خلاصه از اینکه چگونه جواب سوال تحقیقتان می تواند به بهبود و پیشرفت رشته ی علمی مورد مطالعه کمک نماید حرف بزنید.

روش تحقیق

این بخش باید شامل توصیف سرراست و بی حاَشیه از متدهای مورد استفاده در تحقیق باشد. هر متد باید در بخشی مستقل مورد بررسی قرار گیرد. ابتدا در پاراگرافی مجزا شروع به معرفی کامل ابزار و وسیله هایی که در انجام تحقیق از آنها بهره گرفته اید کنید.با این کار خوانندگان مقاله ی شما می توانند از این ابزار و اطلاعات حاصل از توضیحات شما در انجام تحقیقات علمی خود بهره ی فراوان گیرند. در بخش بعدی، تمامی فرآیندها و تکنیک های کلیدی که در انجام تحقیق مورد استفاده قرار داده اید را بیان کنید. سعی کنید توضیحاتتان مختصر و در عین حال مفید باشند. اگر برای انجام تحقیق خود طرح تجربی خاصی بکار برده اید و یا مقاله تان دارای اجزای نظری و مدلسازی های خاصیست حتما آنها را ذکر نمایید. و در پایان این بخش، متدهای تحلیل آماری  که برای آنالیز نتایج تحقیق استفاده کرده اید را بطور کامل توضیح دهید.

نتایج تحقیق

به خاطر داشته باشید بخش نتایج تنها دربرگیرنده ی داده های تجربی حاصل از انجام تحقیق می باشد و نه محلی برای بحث و بررسی داده ها و توصیف هر آنچه که انجام داده اید.داده های تحقیق می بایست در جداول و اشکال مخصوص بخود ارائه شوند. هر گروه از جداول و اشکال را در پاراگراف های مجزا توضیح دهید. گاهی لازم است جایگذاری یک جدول بخصوص و یا یک شکل را در متن توضیح دهید.در مطالعات تجربی، مفاد آماری همچون تعداد افراد نمونه در تحقیق، شاخص پراکندگی (SEM,SD )، شاخص گرایش مرکزی (Mean, Median or Mode ) را وارد نمایید. دقت کنید تمامی جداول و اشکال درج شده در مقاله باید در بخش نتایج ، مختصر و مفید ارجاع داده شوند.

بحث و بررسی تحقیق

اغلب بر این عقیده اند که مشکل ترین بخش نگارش مقاله قسمت بحث و بررسی تحقیق می باشد اما در صورتیکه توصیه های مربوط به بخش های گذشته را بکار بسته باشید به مراتب آسان خواهد بود. ابتدا به آخرین پاراگراف بخش مقدمه بازگردید. اگر تحقیق شما با مطالعه ی اثر و رویکردی خاص دارای ویژگی بخصوصی ست، تمامی اثرات مختلف تحقیق تان را در پاراگراف های مجزا مورد بررسی قرار دهید. اگر مقاله تان حاوی فرضیه یا فرضیاتی ست به بررسی استدلال های منطقی برای پذیرفتن و یا رد کردن آنها بپردازید. اگر تحقیق تان دارای اهداف اصلی ست آنها را واکاوی و تحلیل کنید.

بهتر است بخش بحث و بررسی را با پاراگراف مختصری از مرور کل تحقیق اغاز کنید. مهم ترین یافته های تحقیق را دسته بندی و خلاصه کنید. در صورت امکان فرضیه ی مقاله را تایید و یا تکذیب کنید. سپس دستاوردهای مهم و برجسته ی تحقیق را با کارهای انجام شده از قبل مقایسه کرده و تفاوت ها و شباهت های آنان را به چالش بکشید. و در انتها نشان دهید تحقیق انجام شده چگونه مکمل کارهای انجام شده قبلی می باشد.

نتیجه گیری تحقیق

بار دیگر، ابتدا کار انجام شده را و همچنین نتایج و دستاوردهای حاصل از آن را بطور خلاصه بیان کنید. سپس به ذکر نکات کلیدی بخش بحث و بررسی بپردازید. و در انتها نشان دهید که تحقیق علمی شما چگونه به کارهای گذشته ربط داشته وچطور تکمیل کننده ی آنها بوده و چه نقشی در دستاوردهای آینده خواهد داشت.

قدردانی

در یک متن کوتاه از کسانی که در انجام و اجرای فرآیند تحقیق کمکتان کرده و یا مشاورتان بوده اند و نامشان در لیست نویسندگان نیست، قدردانی بعمل آورید. و از تمامی منابع مالی که در اجرای تحقیق علمی حمایتتان کرده اند تقدیر و تشکر کنید.

منابع

در این بخش تمامی منابعی را که در متن مقاله ی خود نام برده و مورد استفاده قرار داده اید ذکر کنید. این منابع می بایست با دقت ذکر شوند بطوریکه تمامی منابع مربوط به مطالعات گذشته که در تحقیق حاضر  استفاده شده اند و حتی آنهایی که نویسنده را برای انتخاب موضوع مورد نظرترغیب ودر وی ایجاده انگیزه کرده اند نام برده شود. همچنین دقت کنید که برای ذکر نام نویسندگان و نام مجله اطلاعات اضافی از منابع وارد نکنید. بهتر است از قوانین فرمت منابعِ روزنامه و مجله ای که قصد چاپ مقاله تان را در آن دارید پیروی کنید. بسته های نرم افزاری مجلات عموما ذکر نام و ترتیب بندی منابع را به مراتب ساده تر می سازند.

جداول عناوین انها

این جداول می بایست در قسمتی مجزا و دقیقا بعد از منابع تحقیق آورده شوند. هرجدول باید دارای عنوان و یا توضیح مختصرِ پررنگ باشد. مانند:(Table 1: Material Properties) و بدنبال آن یک یا چند جمله که توصیف گرِ موارد درون جدول هستند آورده می شود. جداول باید به خودی خود فرمت گذاری شوند تا اینکه تصحیح گر مجله بتواند آن را براحتی تفسیر کرده و در قالب فرمت استاندارد جداول مجله ی مورد نظر دوباره فرمت گذاری کند. اطمینان حاصل کنید که تمامی جداول درج شده در متن مقاله نیز نوشته شده باشند. که این مشکل معمولا در قسمت نتایج بیشتر است و گاهی هم در بخش های مقدمه، متدها و بحث و بررسی قابل مشاهده اند.

اشکال و عناوین آنها

همانند فهرست منابع، اشکال نیز می بایست در بخشی مجزا قرار گیرند. بهتر است بدانید که وضوح و شفافیت عاملی کلیدی در ارائه ی نمودار ها و تصاویر است. تمامی تصاویر می بایست تا جای ممکن بزرگ و دارای نوار مقیاس مناسبی باشند. نمودارها نیز باید در ابعاد بزرگ و مناسب و دارای نقاط داده و برچسب محورها با خط درشت باشند. علائم و اختصارات و توضیحاتشان می توانند هم در نمودار و هم در بخش توصیف نمودار ذکر شوند. تمام اشکال به عنوان نیاز دارند که باید با نامی کوتاه و مختصر و پررنگ نوشته شوند. مانند: (Figure 1) سپس توضیحی مختصر از نتیجه ی تحلیل و تفصیر تصویر که عموما از بخش های نتایج و یا قسمت بحث و بررسی قابل اقتباس هستند، آورده می شود. و درست مانند جداول دقت کنید تمامی اشکال در متن مقاله آمده باشند.

نویسندگی و اصالت تحقیق

در پایان ما نکاتی را برای شما در باره ی نوع نویسندگی و اصالت تحقیق علمی گرداوری کرده ایم .

  • متاسفانه از دیر باز، سرقت ادبی یک مساله ی جدی و نگران کننده در میان نویسندگان و ناشران بوده و هست. بنابراین در وارد کردن منابع استفاده شده در متن نهایت دقت را ملزوم نمایید. اگر تحقیق کنونی شما بر مبنای مطالعه ی از قبل انجام شده است دقت کنید که تمام جزئیات منبع اصلی را ذکر کنید. یک مقاله ی بااصالت به هیچ وجه حاوی متون چاپ شده و بدون ذکر منبع نیست.
  • نویسندگی و دستورات نویسندگی باید با تایید و موافقت مشاوران ،همکاران و گروه حمایتگر تحقیق باشد حتی انانی که نامشان در لیست نویسندگان نیست.
  • و همچنین در نظر داشته باشید که چاپ ترجمه ی مقاله و تحقیق از قبل چاپ شده امری غیرممکن وغیراخلاقی تلقی خواهد شد.

 

برای انجام پایان نامه ارشد از مسداک کمک بگیرید.

 
برچسب ها: مقاله نویسی
دسته ها: مقالات

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.