@@edit

یک ضرب کننده ی درخت Wallace اصلاح شده با توان کم ب

برچسب:یک ضرب کننده ی درخت Wallace اصلاح شده با توان کم ب