ثبت فیش پرداختی

پس از واریز فرم زیر را برای ثبت واریزی تکمیل نمایید.

 
در این قسمت عنوان پروژه ای که پرداختی برای آن صورت گرفته را بنویسید.
در این قسمت شناسه واریز یا کد رهگیری را ارسال نمایید.
ارسال فایل اختیاری است.در این قسمت می توانید عکس برگه واریز را ارسال نمایید.